قوانین و مقررات

طبق بخشنامه سازمان نظام صنفی در قبال کسب و کار ها ، تمام وبسایت های فروشگاهی که در هر صنف فعالیت دارند دارای مقررات و قوانیین واحدی می باشند . همچنیین سایت کارتن مال از این مورد مجزا نیست و دارای قوانین مشخص و واحدی  در صنف کارتن فروشی می باشد . سایت کارتن مال دارای قوانینی واحد در قبال محصولات و خرید و فروش ان ها را به شما ارائه خواهد نمود و از شما کاربر محترم تقاضا داریم به این قوانیین توجه نمایید تا به راحتی از سایت ما لذت ببرید